Smluvní podmínky

 
jsou definovány pro potřeby IDK - školy interiérového designu v rámci komerčního studijního programu Akademie bydlení. 
 
 

registrace

1.  Registraci je možné zaslat on-line formulářem na webových stránkách IDK nebo e-mailem zaslaným na adresu kurzy@akademiebydleni.cz 
2.  Pokud je provozovateli doručen vyšší počet registrací k vzdělávacímu kurzu než je maximální kapacita kurzu, má provozovatel právo registraci odmítnout nebo nabídnout náhradní řešení.

vznik smlouvy

1.  Smlouva mezi klientem a provozovatelem vzniká okamžikem podepsání smlouvy a uhrazením zálohové platby.
2.  Smlouva musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a klienta (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mailová adresa), označení kurzu v souladu s nabídkou provozovatele a místo konání kurzu.
3.  Akademie bydlení si vyhrazuje právo nepodepsat smlouvu s účastníkem bez udání důvodu.

smluvní vztah

1.  Uzavřením smlouvy vzniká zejména povinnost provozovatele zorganizovat, zajistit a umožnit účast klienta na vzdělávacích kurzech, jejichž název, náplň a termíny konání jsou uvedeny v nabídce vzdělávacích kurzů na webových stránkách www.idk-skola.cz a dalších písemných materiálech. Uzavřením smlouvy zároveň vzniká povinnost klienta uhradit cenu vzdělávacího kurzu ve výši stanovené v nabídce a smluvních podmínkách.

platební podmínky

1.  Cenu vzdělávacích kurzů se zavazuje klient uhradit v jedné nebo ve dvou splátkách. První část jako zálohu ve výši 50% z ceny kurzu se zákazník zavazuje uhradit nejpozději 4 týdny před zahájení studijního programu. Zbytek ceny kurzu se zavazuje klient uhradit nejpozději 4 týdny před datem ukončení studijního programu, pokud se s provozovatelem nedohodl na jiném způsobu úhrady, např. splátkovém kalendáři.
2.  Provozovatel se zavazuje klientovi při obdržení platby ceny za vzdělávací kurz vystavit daňový doklad, případně zálohovou fakturu. V případě bezhotovostního převodu se cena kurzu považuje za uhrazenou okamžikem připsání ve prospěch účtu provozovatele.
3.  Řádná registrace v kurzu je podmíněna zaplacením nevratného registračního poplatku ve výši 2 000 Kč. Registrační poplatek bude odečten z ceny kurzu a garantuje uchazeči zařazení do kapacity výukového programu.
4.  V případě neuhrazení splátky v termínu dle splátkového kalendáře je Akademie bydlení oprávněna takového klienta vyloučit ze seznamu účastníků kurzu bez nároku na vrácení dosud uhrazených splátek.

podmínky účasti

1.  Pro účast na kurzech Akademie bydlení je nezbytná schopnost komunikace v češtině, ev. slovenštině a dále je předpokládána schopnost absorbovat výuku na úrovni středoškolského studia.
2.  Akademie bydlení si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, zda uchazeče o studium do kurzu nepřijme, a to bez udání důvodu. V případě, že odmítnutý uchazeč již zaplatil registrační poplatek, bude mu tento vrácen v plné výši na jeho bankovní účet.

změny

1.  Pokud se s klientem nedohodne jinak, vyhrazuje si provozovatel právo zrušit konání studijního programu, změnit termín konání části kurzu anebo odstoupit od smlouvy, a to v těchto případech: a) vzdělávací kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, který byl uveden v popisu kurzu. b) v konání části kurzu brání jiná závažná, těžko překonatelná překážka, jejíž existenci nemohl provozovatel předpovídat.
2.  Jestliže provozovatel využil svého práva odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce, zavazuje se vrátit cenu kurzu do 10 dnů na bankovní účet klienta, pokud se s klientem nedohodl na náhradním termínu konání kurzu.
3.  Provozovatel je povinen oznámit klientovi předem skutečnost, že mu v konání vzdělávací akce nebo části kurzu brání nepředvídatelná překážka, a to neprodleně poté, co se o její existenci dozvěděl. Jestliže provozovatel změnil termín konání části kurzu, je povinen do 3 dnů buď stanovit náhradní termín konání části kurzu anebo vrátit klientovi poměrnou část ceny kurzu, jestliže se náhradní termín klientovi nehodí.

storno podmínky

1.  Odhlášení z účasti na kurzech přijímá Akademie bydlení prostřednictvím e-mailové zprávy s upozorněním na odhlášení na adresu: kurzy@akademiebydleni.cz
2.  Konkrétní storno podmínky jsou uvedeny v písemné smlouvě a ve smluvních podmínkách..
3.  Klient však není oprávněn odstoupit jen od části smlouvy. Pokud se nemůže účastnit jen části kurzu, má provozovatel právo, nikoliv povinnost, mu nabídnout náhradní termín, pokud je to organizačně možné. Pokud to možné není, nemá klient nárok na slevu z ceny kurzu za tu jeho část, které se nemohl zúčastnit, pokud se s provozovatelem nedohodl jinak.
4.  Storno podmínky pro odhlášení z celého studijního programu:
- Registrační poplatek je nevratný.
- Nejpozději 4 týdny před datem zahájení celého studijního programu činí storno poplatek 20% zálohové platby.
- Méně než 4 týdny před datem zahájení celého studijního programu činí storno poplatek 100% zálohové platby. Po dohodě s účastníkem umožníme dosazení náhradníka.

garanty a akreditace

1.  Akademie bydlení včetně lektorského týmu garantuje profesní úroveň absolventa kurzu.
2.  Po úspěšném absolvování kurzu se Akademie bydlení zavazuje vystavit klientovi písemné osvědčení o absolvování kurzu ve formě akreditačního diplomu.
3.  Akademie bydlení je povinna udělit úspěšnému absolventovi "Rekvalifikační Certifikát MŠMT" pro pracovní činnost: Designér / ka interiérů.
4.  Akademie bydlení má oprávnění vystavit garantovanou designérskou akreditaci.
5.  Konkrétní podmínky úspěšného absolvování kurzu budou uvedeny v písemné smlouvě. Absolutorium je podmíněno 80% aktivní účasti v kurzu a úspěšnou komisionální obhajobou závěrečného projektu.

osobní údaje

Přihláškou do kurzu klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením paragr. 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, Akademie bydlení zpracovávala a shromžďovala osobní údaje klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, telefonní číslo a to výhradně pro účely uzavření smluvního vztahu a poskytování organizačních informací o pořádaných kurzech.

další zodpovědnost

1.  Akademie bydlení, ani její lektoři (smluví partneři) nenesou žádnou zodpovědnost za aplikaci poznatků získaných v rámci výuky.
2.  Vzdělávací kurzy a programy Akademie bydlení poskytují znalosti, informace a koncepty - ne detailní návody. Studium předpokládá vlastní invenci a iniciativu.
3.  Důrazně upozorňujeme, že absolvování Interier design kurzu (IDK) v rámci Akademie bydlení nazajistí např. budoucí pracovní uplatnění absolventa či komerční úspěch samostatné profesní činnosti.